جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۳۸۰۰۰۰ ريال

بازاریابی فیلم

دسته بندی:
هنر

شابک:
تعداد صفحات :۵۱۴

سال چاپ:۱۳۹۷

كتاب بازاريابي فيلم از معدود آثار موجود در حوزه مطالعات فيلم با رويكرد بازاريابي است . اين اثر از آنجايي كه حوزه هاي مختلف مانند ژانرهاي متفاوت فيلم را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد اثري منحصر به فرد است . علاوه بر اين كتاب با اتخاذ رويكردي ميان رشته اي مطالعات متعدد بازاريابي نظريه فيلم تاريخ سينما مديريت جامعه شناسي و نظريه هاي مربوط به رسانه و مطالعات فرهنگي را در كنار هم چيده تا درك و فهمي چند بعدي از موضوع مورد بحث ارائه كند .