جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۲۷۵۰۰ ريال

روش و روش شناسی تحلیل تصویر(چاپ سوم)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۸۱۸۹۹۴
تعداد صفحات :۳۹۹

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
امروزه بشر با انبوهي از تصاوير احاطه شده و تصوير در مركز توجه قرار گرفته است . تصاوير به هيچ وجه پنجره هايي شفاف به دنيا نيستند ، بلكه آنها دنيا را تفسير مي كنند و به شيوه هاي خاصي نشان مي دهند . عليرغم اهميت روزافزون تصاوير، روش هاي تفسير تصاوير نتوانسته اند به خوبي توسعه پيدا كنند و از ديرباز گرفتاري محققان و منتقدان حوزه تصوير ( اعم از تصاوير ثابت مانند نقاشي و عكس و نيز تصاوير متحرك ) تحليل و تفسير تصاوير به صورتي نظام مند بوده است . براي جبران اين نقيصه تلاش هاي متعددي صورت گرفته و يكي از كتاب هاي معتبر كه رويكردي نظام مند براي تحليل تصوير ارائه مي كند ، كتاب حاضر است . نويسنده كتاب « ژيليان رز» از صاحب نظران حوزه روش شناسي بصري است . به زعم نويسنده ، انتخاب روش تحليل تصاوير به عوامل مختلفي بستگي دارد و وي مي كوشد تا چارچوبي انتقادي براي درك معنا يافتن تصاوير پيشنهاد كند . اين كتاب راهنمايي عملي براي تحليل تصاوير است و نويسنده به روشني رويكردهاي گوناگون اعم از تحليل محتوا، نشانه شناسي ، تحليل گفتمان و تحليل روانكاوانه را همراه با مثال هاي مختلف تصويري ارائه مي كند . ون ليوون يكي از سرشناس ترين متخصصان در حوزه روش شناسي تصوير، اين كتاب را « واضح، جامع و به لحاظ نظري پربار و به روز و راهنمايي عالي در حوزه پژوهش هاي تصويري » توصيف كرده است .