جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۳۷۵۰۰ ريال

جستاری در مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران (چاپ دوم)

دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۴۵۱
تعداد صفحات :۲۸۲

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:
كانوني ترين مسئله در ميدان امروز حوزه علميه قم است كه تحولات هستي شناختي ، معرفت شناسانه و گفتماني به وجود آمده در فضاي حوزه ، در هنگام مواجهه با متون رسانه اي و هنري چه بروزات معنايي اي از خود به جا مي گذارد؟ اين اثر درصدد آن است از رهگذر مطالعه كيفي مواجهات معنايي روحانيان با سينماي اجتماعي ايران ، بصيرت هاي بديعي پيرامون نسبت دين و ژانر سينماي اجتماعي فراهم آورد .