جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۵۶۰۰۰ ريال

جامعه شناسی هنر: شیوه های دیدن (چاپ چهارم)

ناشر:
نشر نی
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۸۵۴۷۵۳
تعداد صفحات :۳۸۴

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
هسته اصلي برنامه ي پژوهشي جامعه شناسي هنر اين گزاره است كه تاريخ هنر « تاريخ تحول درون ذاتي سبك هاي هنري نيست » بلكه داستان كشمكش گروه ها و گفتمان ها بر سر هويت بخشي به برخي آثار و دريغ داشتن اين هويت ، برچسب از برخي ديگر است . اين كشمكش ها همواره در چارچوب يك « قلمرو» رخ مي دهند و در واقع بر سازنده و خمير مايه ي شكل دهنده ي همان « جهان هنري» يا « ميداني » اند كه چيزي به اسم هنر و كسي به نام هنرمند در آنجا خلق مي شود . آفرينش هنري و پويايي اجتماعي عميقا در هم تنيده اند و درك روشمند اين دهم بافتگي مستلزم طرد و نفي اسطوره هايي چون « ذات . اصالت اثر هنري» ، « منشا بدوي هنر» و « رازآلودگي . تقدس هنر» است . كتاب حاضر ، مشتمل بر مقالاتي در دو بخش تئوريك و مطالعه ي تجربي ، مي كوشد اهم آراي نظريه پردازان اين حوزه را به بحث و نقد بگذارد و سپس با ارائه ي چند كار تحقيقاتي در خصوص موضوعات متنوع اين حوزه ( موسيقي، سينما، نقاشي، معماري، اپرا) نمونه هايي از شيوه ي انجام مطالعه تجربي و نتايج آن ها را در اختيار خواننده قرار دهد.