جمع سفارش:
products
قیمت:
۹۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۹۲۰۰۰۰ ريال

معنا

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۸۰۶
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
اين كتاب در بلندپروازي هم كم مدعاتر و ميانه روتر و هم پرمدعاتر از اكثر آثار فلسفي انگليسي زبان درباره معنا در دوران معاصر است تا حدي دليل اش اين است كه اين اثر به مجموعه اي تعلق دارد كه در درجه نخست نقطه هدفش دانشجوياني است كه ديگر در فلسفه مبتدي نيستند در نتيجه نظرگاهش را برتر از نظرگاه هاي متون درسي مقدماتي قرار داده است ولي بي اينكه سوداي پرداختن به سطح استدلال هاي مفصل و فني مورد انتظار در تك نگارهاي تخصصي را داشته باشد دليل اصلي آميزه ميانه روي و بلندپروازي اين كتاب متفاوت است و معلول اين واقعيت است كه آثاري كه نويسنده در نظر دارد در درجه نخست پروژه هاي نظري در فلسفه زبان را دنبال مي كنند .