جمع سفارش:

فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

شماره کارت 6104337341733200 (بانک ملت) بنام انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

شماره حساب 4905583000 (بانک ملت)  بنام انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

شماره شبا IR020120000000004905583000  (بانک ملت)  بنام انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات