جمع سفارش:

فهرست شماره حساب ها براي پرداخت پول

شماره حساب 4001028503014906 بانك ملی بنام پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات  
شماره شبا IR 780100004001028503014906 بانك ملی بنام پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات
شماره کارت 6367957083915707 (بانک ملی) بنام پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات

شناسه واریز *الزامی* : 314028574140203000014003533859