جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
مصحح: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۷۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۵۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۲۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: لادن احمدیان‌هروی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۳۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: متیو دفلم
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۴۹۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محسن صبوریان
قیمت کتاب:۱۷۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۰۰۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مانوئل کاستلز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ایمانوئل والرشتاین
قیمت کتاب:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: استوارت هال
قیمت کتاب:۹۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۱۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۹۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۲۸۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۶۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۹۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۹۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۳۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۳۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۱۱۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۶۲۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
نویسنده: سیده‌راضیه یاسینی
قیمت کتاب:۱۱۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۹۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
نویسنده: استیگ هاروارد
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۱۳۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۴۴۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۶۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۵۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۰۶۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مایکل کالینزپایپر
قیمت کتاب:۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۲۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۰۶۵۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: لادن احمدیان هروی
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۷۰۰۰ ریال
ناموجود
جدید
نویسنده: حسین حسنی
قیمت کتاب:۳۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین مهربانی فر
قیمت کتاب:۵۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۳۱۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: خشایار قاضی زاده
قیمت کتاب:۱۲۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۳۴۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: دیوید ای کوپر
قیمت کتاب:۹۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۲۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فرزانه فرشید نیک
قیمت کتاب:۹۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۸۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فاطمه جواهری
قیمت کتاب:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۹۶۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: منصوره فصیح‌رامندی
قیمت کتاب:۹۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: زهره سعیدی
قیمت کتاب:۶۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۷۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فاطمه تمدن فرد
قیمت کتاب:۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۴۶۵۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: جبار رحمانی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۱۷۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: احمدحسین شریفی
قیمت کتاب:۵۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین ابراهیم آبادی
قیمت کتاب:۱۵۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۲۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: کریستین تامسون
قیمت کتاب:۴۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۶۵۵۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: اسماعیل یزدان پور
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۰۸۵۰۰ ریال