جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
نویسنده: منوچهر محسنی
قیمت کتاب:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۷۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۵۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۲۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: لادن احمدیان‌هروی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۳۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: متیو دفلم
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۴۹۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محسن صبوریان
قیمت کتاب:۱۷۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۰۰۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مانوئل کاستلز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ایمانوئل والرشتاین
قیمت کتاب:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: استوارت هال
قیمت کتاب:۹۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۱۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نصر اصفهانی آرش
قیمت کتاب:۹۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۲۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۶۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۹۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۹۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۳۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۳۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۱۱۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۶۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
نویسنده: استیگ هاروارد
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۱۳۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۴۴۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۶۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۵۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۰۶۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مایکل کالینزپایپر
قیمت کتاب:۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۲۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۰۶۵۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: زهره سعیدی
قیمت کتاب:۱۰۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۴۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: زهرا عبدالله
قیمت کتاب:۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: لوئیس ا. هیچکاک
قیمت کتاب:۴۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محمد مومنی
قیمت کتاب:۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۷۸۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: گای اکس
قیمت کتاب:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۷۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محسن کرمانی
قیمت کتاب:۸۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۲۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محمد اصغرزاده
قیمت کتاب:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۷۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: رضا تسلیمی
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محسن گودرزی
قیمت کتاب:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: حسین بصیریان‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: دیوید اچ پرایس
قیمت کتاب:۲۱۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۸۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: مرتضی فرهادی
قیمت کتاب:۱۹۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۵۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: صغری صالحی
قیمت کتاب:۱۱۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: بابک امرایی
قیمت کتاب:۹۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۷۳۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: عبدالله بیچرانلو
قیمت کتاب:۷۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۷۵۰۰۰ ریال