جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
مصحح: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۷۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۵۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۲۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: لادن احمدیان‌هروی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۳۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: متیو دفلم
قیمت کتاب:۹۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۶۴۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محسن صبوریان
قیمت کتاب:۱۱۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۱۱۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مانوئل کاستلز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
قیمت کتاب:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: استوارت هال
قیمت کتاب:۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۵۶۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۴۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۰۵۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۶۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۴۹۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۵۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۱۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۹۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۳۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۶۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۱۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۶۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۲۱۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: استیگ هاروارد
قیمت کتاب:۳۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۶۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۵۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۴۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۹۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: لادن احمدیان هروی
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۷۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین حسنی
قیمت کتاب:۳۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین مهربانی فر
قیمت کتاب:۵۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۳۱۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: خشایار قاضی زاده
قیمت کتاب:۱۲۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۳۴۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: دیوید ای کوپر
قیمت کتاب:۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فرزانه فرشید نیک
قیمت کتاب:۹۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۸۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فاطمه جواهری
قیمت کتاب:۹۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۷۳۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: منصوره فصیح‌رامندی
قیمت کتاب:۶۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۲۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: زهره سعیدی
قیمت کتاب:۶۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۷۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فاطمه تمدن فرد
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: جبار رحمانی
قیمت کتاب:۴۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۳۷۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: احمدحسین شریفی
قیمت کتاب:۵۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین ابراهیم آبادی
قیمت کتاب:۹۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۱۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: کریستین تامسون
قیمت کتاب:۲۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: اسماعیل یزدان پور
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۰۸۵۰۰ ریال