جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
نویسنده: منوچهر محسنی
قیمت کتاب:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۷۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: لادن احمدیان‌هروی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۳۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: متیو دفلم
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محسن صبوریان
قیمت کتاب:۱۷۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۱۱۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مانوئل کاستلز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ایمانوئل والرشتاین
قیمت کتاب:۳۵۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۱۷۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۹۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۲۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۶۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۹۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۹۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۳۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۳۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۱۱۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۶۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۱۳۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۴۴۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۰۶۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۲۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۴۳۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: شهریار زرشناس
قیمت کتاب:۲۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: وحید الله موسوی
قیمت کتاب:۲۴۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: مهران هوشیار
قیمت کتاب:۱۹۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: امیدعلی مسعودی
قیمت کتاب:۱۹۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: شهریار زرشناس
قیمت کتاب:۳۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: شهریار زرشناس
قیمت کتاب:۳۸۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: مهران هوشیار
قیمت کتاب:۲۶۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۶۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: سمیه لبافی
قیمت کتاب:۲۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: علی اصغر فهیمی فر
قیمت کتاب:۸۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: احسان شاه قاسمی
قیمت کتاب:۱۲۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: حسین حسنی
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
ناموجود
جدید
نویسنده: محمد مهدی فتوره چی
قیمت کتاب:۱۷۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۶۶۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: سجاد یاهک
قیمت کتاب:۵۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ناموجود
جدید
نویسنده: استنلی آیتزن
قیمت کتاب:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۶۸۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: صابر جعفری
قیمت کتاب:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۴۳۰۰۰۰ ریال