جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۹۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۸۷۱۵۰۰ ريال

یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۹۳۵
تعداد صفحات :۵۰۰

سال چاپ:۱۳۹۶

,"نويسنده در اين اثر استدلال مي‌كند كه به دنبال همكاري مفيد با گروداران در سياست‌ها و برنامه‌هاي آب، مزاياي اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي بسياري حاصل خواهد شد. پذيرش و اعتماد بيشتر، دو برتري اصلي شناسايي شده در اين كتاب است. ديگر برتري‌ها، شامل صرفه‌جويي در هزينه، انسجام بيشتر خط مشي‌ و هم‌افزايي افزون‌تر برنامه‌هاست. همچنين مزاياي كمتر ملموس از همكاري بهتر، شامل توسعه دانش، اجتناب از درگيري و انسجام اجتماعي است."