جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۵۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۵۶۰۵۰۰ ريال

فقر و محیط زیست: درک رابطه‌ها در سطح خانوار


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۱۸۵
تعداد صفحات :۱۴۴

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"اتخاذ رويكردي خرد به رابطه بين فقر و محيط زيست و درك اين موضوعات كه چگونه خانوارها به محيط زيست وابستگي دارند، كدام عوامل موجب وابستگي خانوار به محيط زيست مي‌شوند، و ميزاني كه بهبود مديريت زيست محيطي موجب تغيير گزينه‌هاي مقابل فقيران مي‌شود، اهميت دارند. اين پرسش‌ها در قالب كتاب پيش رو قرار دارند. كتاب، بر دو دسته از برايندها و نتايج رفاهي مرتبط با فقر تمركز مي‌كند."