جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۹۰۰۰۰۰ ريال

درآمدی به فلسفه میان فرهنگی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۹۸۰
تعداد صفحات :۵۰۶

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب بيش از هر چيز نشانه كوشش و توانايي مولف آن براي روايت منقح و پيراسته مهم ترين جريان هايي است كه در چند دهه اخير با عنوان « فلسفه و تفكر ميان فرهنگي» شكل گرفته اند . مخاطب اين كتاب گروه وسيعي از طالبان و دانشجويان فلسفه و علوم انساني و حتي رشته هاي ديگرند . اميدوارم انتشار كتاب جناب دهقاني به زبان فارسي قدمي موثر براي بهبود فضاي فكري - فلسفي و توقيت روش و منش گفت و گو در فرهنگ ايراني باشد .