جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۷۵۰۰۰ ريال

زن و چالش های جامعه

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۵۶۷۶۶۲۴
تعداد صفحات :۲۷۵

سال چاپ:۱۳۹۷

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
دين شما دين « به چالش كشيدن است » است . دين مبارزه است ، دين حركت پيوسته و آرمان گرايي هميشگي است، دين ورود به ژرفاي زندگي و ميدان هاي مبارزه در طول زندگي است پس جاي شگفتي نيست كه شما از اين آموزه ها و از اين گذشته توشه اي فراوان و عميق برگرفتيد و به راه افتاديد . در اين دوره براي شما كافي نيست كه فقط مادراني شايسته باشيد . شايد اگر در زماني ديگر بوديد براي شما به همين بسنده مي كرديم ولي اكنون امت شما با مرگ و زندگي دست و پنجه نرم مي كند امت شما با طمع ورزي هايي روبه روست كه نظير آن در تاريخ سراغ نداريم . در چنين شرايطي بايد بيش از زن عادي در شرايط عادي ، كارآمدي داشته باشيد . بايد تلاش خود را چندين برابر كنيد تا اين تهديد را از امت خود بزراييد و امت خود را از نابودي نجات دهيد . از ميان سخنراني ها و مقالات و مصاحبه هاي امام موسي صدر آنها كه به موضوعات زن و خانواده و جوان پرداخته اند . در اين كتاب گرد آمده اند. از دو جهت اين سه موضوع در يك كتاب تقديم شده است. نخست پيوندي، كه ميان هر سه موضوع برقرار است و تاثير و تاثري كه بر يكديگر دارند و از يكديگر مي گيرند . نقش و رابطه زن و جوان در شكل گيري و كاركرد خانواده موثر است و در تعريفي كه از نظام خانواده به دست مي دهيم . جايگاه زن و جوان روشن مي شود . دوم تاثيري كه جهان نو در نگاه و نگرش به هر سه موضع گذاشته است .