جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۷۰۰۰۰ ريال

خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشه اسلامی معاصر

دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۸۰۹۱۲۵۷
تعداد صفحات :۲۹۶

سال چاپ:۱۳۹۷

شيخ طاها علواني در اين كتاب مسائل مربوط به كثرت گرايي و تنوع گرايي خصوصي گرايي و جهاني گرايي دوگانه من و ديگري و ديگري خود ( يا مشابه ) و ديگري متفاوت را با ديدگاهي فقهي بررسي مي كند . در عمق اين ديدگاه نگرش روش شناسانه و معرفت شناسانه وي به وضوح نمايان است . از اين رو اين مباحث را مي توان بررسي هاي روش شناسانه ، معرفت شناسانه و فقهي درباره خصوصي گرايي و جهاني گرايي دانست ممكن است ما مشابه اين كوشش را در ميراث فقهي خود نيز ببينيم اما با اين تفاوت كه انچه در اين ميراث يافته ايم از يكدستي روش شناسانه و معرفت شناسانه بي بهره است . كتاب حاضر سه ويژگي مهم دارد : نخست، نگرش انتقادي به فقه سنتي دوم، تحليل اثر عوامل تاريخي گوناگون در شكل گيري آن . سوم، تبيين كوتاهي فقه در ايفاي نقشي كه در اين روزگار بر عهده دارد.