جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۷۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۷۰۳۰۰۰ ريال

موسیقی بر ضرب‌آهنگ فقه و قانون

دسته بندی:
موسيقي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۳۶۹
تعداد صفحات :۱۷۸

سال چاپ:۱۳۹۷

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
,"نگارنده در اين كتاب به دنبال واكاوي ساختار حقوقي موسيقي است و محور اصلي بحث مداقه در نظام حقوقي هنر موسيقي در ايران مبتني بر تنقيح مجموعه‌اي پراكنده از مقررات در حوزه موسيقي، شامل قوانين، تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه اداري خواهد بود. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي - تحليلي از طريق گردآوري، بررسي و تحليل محتواي اسناد، و مقررات در شاخه‌ حقوقي بحث و متون، كتب، مقالات و به‌طوركلي تأليفات موجود در زمينه‌ مطالعات فقهي است."