جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۲۸۰۰۰ ريال

دیالوگ دراماتیک در قرآن کریم (چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۵۳۶
تعداد صفحات :۲۵۶

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
شايد قدرت نهفته در ديالگو است كه آن را به يكي از پررنگ ترين شيوه هاي بياني قرآن كريم بدل كرده است . در اين كتاب مقدس ، استفاده از كلام مستقيم ، بيش از ساير روش ها به چشم مي خورد ؛ كلام مستقيمي كه در بسياري موارد از قالب يك سويه خارج شده و شكلي رفت و برگشتي به خود گرفته است . كتاب پيش رو به تحليل آيات سوره هاي قرآن با رويكردي گفتماني مي پردازد ، تا با ارائه چارچوبي دقيق و جامع براي ديالوگ به مثابه گفتمان ، كليه تعاملات گفتاري قرآن كريم را مقايسه ، تحليل و طبقه بندي كند .