جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۳۰۰۰۰ ريال

ایدئولوژی، اوتوپیا و سینما: سینمای قهرمانی هالیوود پس از 11 سپتامبر(چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۳۷۶
تعداد صفحات :۲۵۴

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
پس از واقعه 11 سپتامبر سينماي قهرماني هاليوود در راستاي حفظ وضعيت موجود ، تلاشي پيگير داشته است اين سينما با توليد فيلم هاي چون بتمن ، سوپرمن و نظاير آنها ، ضمن به تصوير كشيدن ابر قهرمان هايي كه جنبه تخيل اتوپيايي دارند، براي حفظ ايدئولوژي اي كوشش كرد كه پس از اين واقعه به شدت شكننده و آسيب پذير شده بود و بايد بازتوليد و محافظت مي شد .