جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۹۰۰۰۰ ريال

خرده فرهنگ: معنای سبک

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۱۱۶۱
تعداد صفحات :۱۹۳

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
ديك هبديج به عنوان يكي از نخستين فارغ التحصيلان مكتب مطالعات فرهنگي بيرمنگام با نوشتن كتابي با عنوان « خرده فرهنگ: معناي سبك»، مفهوم جامعه شناختي گروه ها و رفتار جواني كه عمدتا در قالب كژروي ارائه مي شد را متوحل ساخت و به سوي نظريه پردازي درباره خرده فرهنگ و رفتار خرده فرهنگي در قالب انتخاب سبك پوشش آرايش و مهمتر از همه موسيقي خاص و متمايز با ديگران كه شامل فرهنگ بزرگترها يا والدين فرهنگ رسمي و هژمونيك جامعه و ديگران رقيب بود حركت كرد . هبديج با ارائه چارچوب نظري برخاسته از منظومه فكري چپ و به طور خاص انديشه هاي آنتونيوگرامشي به بررسي موردي خرده فرهنگ پانك ها در بريتانياي پس از جنگ مي پردازد . با خوانش مهمترين ايده هاي كتاب مي توان اهميت زمينه تاريخي و انضمامي شكل گيري و نمو خرده فرهنگ هاي جوانان سفيد طبقه كارگري انگليسي را دريافت .