جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۴۰۶۰۰۰ ريال

اینترنت و سواد مجازی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۳۰۴
تعداد صفحات :۳۶۴

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كتاب حاضر تلاشي است كه ابعاد مختلف مفهومي و نظري، الگوي سواد مجازي ، آموزش و يادگيري و همچنين رابطه اشتغال و سواد مجازي را تبيين مي كند . اثر پيش رو ضمن آنكه به فراتحليل مطالعات پيشين مي پردازد، الگويي مبنايي را تحت عنوان سواد دوفضايي ارائه مي كند و منبعي بنيادين براي سواد مجازي محسوب مي شود كه مي تواند را را براي گام هاي بعدي به ويژه در حوزه سواد اختصاصي و تخصصي مبتني بر كاركردهاي فراگير فضاي مجازي بگشايد .