جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۴۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۴۶۵۰۰ ريال

تعامل میان پدیدارشناسی علوم اجتماعی و هنرها

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۴۳۴
تعداد صفحات :۴۱۸

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
آلفرد شوتز بنيانگذار جامعه شناسي پديدارشناسانه است. او با اتكا به آراء ادموند هرسرل و هانري برگسون و بررسي پديدارشناسانه كنش اجتماعي وروابط بيناذهني ديدگاه هاي پوزيتيويستي جامعه شناسي عصر خود را به چالش كشيد كتاب « تعامل ميان پديدارشناسي جامعه شناسي و هنرها » با بررسي برهم كنش حوزه هاي پديدارشناسي جامعه شناسي و هنرها فرصتي مغتنم براي آشناسي با ديدگاه هاي شوتز و شيوه تحقيق در آثار هنري با رويكرد پديدارشناسانه بر اساس مباني جامعه شناسي فراهم مي آورد