جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۲۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۰۳۴۰۰۰ ريال

بررسی کیفیت زندگی شهری نظریه، روش ها و پژوهش های تجربی

دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۹۹۴
تعداد صفحات :۵۳۹

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
پيچيدگي و تنوع مربوط به ابعاد كيفيت زندگي موجب شده است كه در مواردي اين سازه با تمركز بر ابعاد مهم و معيني از آن بررسي شود اين تمركز به ابعادي چون رضايت از زندگي بهزيستي شادكامي و سلامت اجتماعي معطوف بوده است يا بر يكي از زمينه هاي ذهني يا عيني تاكيد شده است كه هر كدام سنجه هاي معين و شيوه هاي سنجش و ارزيابي خود را دارند . در نتيجه از داده هاي چندگانه ثبتي حاصل از سرشماري ها پيمايش هاي اجتماعي ارزيابي و ارزش يابي هاي انجام شده و نيز مورد پژوهي هاي كيفي استفاده شده است لذا كتاب پيش رو نكته ها و تجارب ارزنده اي را در باب شاخص هاي عيني ذهني و رفتاري در اختيار خوانندگان قرار مي دهد.