جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال

جامعه شناسی هنر: شیوه های دیدن (چاپ پنجم)

ناشر:
نشر نی
دسته بندی:
هنر

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
هسته ی اصلی برنامه ی پژوهشی جامعه شناسی هنر این گزاره است که تاریخ هنر تاریخ تحول درون ذاتی سبک های هنری نیست بلکه داستان کشمکش گروه ها و گفتمان ها بر سر هویت بخش به برخی آثار و دریغ داشتن این هویت برچسب از برخی دیگر است . این کشمکش ها همواره در چارچوب یک قلمرو رخ می دهند و در واق بر سازنده و خمیر مایه ی شکل دهنده ی همان جهان هنری یا میدانی اند که چیزی به اسم هنر و کسی به نام هنرمند در آنجا خلق می شود آفرینش هنری و پویایی اجتماعی عمیقا در هم تنیده اند و درک روشمند این درهم بافتگی مستلزم طرد و نفی اسطوره هایی چون ذات اصالت هنری منشا بدوی هنر و رازآلودگی تقدس هنر است کتاب حاضر مشتمل بر مقالاتی در دو بخش تئوریک و مطالعه ی تجربی می کشود اهم آرای نظریه پردازان این حوزه را به بحث و نقد بگذارد و سپس با ارائه ی چند کار تحقیقاتی در خصوص موضوعات متنوع این حوزه موسیقی سینما نقاشی معماری اپرا نمونه هایی از شیوه ی انجام مطالعه ی تجربی و نتایج آن ها را در اختیار خواننده قرار دهد .