جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۲۳۷۵۰۰ ريال

ارتباطات خطر

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۶۸۷۲۵۱۹
تعداد صفحات :۱۹۲

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب درصدد رمزگشايي از انواع خطرها وچگونگي درك و دريافت مردم از آن هاست . همچنين مي كوشد نوع ارتباطاتي را نشان دهد كه براي اعلام يا تحذير مردم از خطرهاي پيش رو استفاده مي شوند و چگونگي نحوه مديريت آن ها را نيز بيان مي كند توجه به تعاريف عمومي و گاهي مقايسه ميان مفاهيمي از جمله خطر مخاطره و و بحران نيز در اين اثر مدنظر قرار گرفته است از سوي ديگر نويسنده كوشيده است درك خطر و انواع نظريه هاي پيرامون آن را به تفصيل بيان كند همچنين چيستي و معني ارتباطات خطر مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر و توصيف و تبيين نحوه مديريت آن نيز بخش هاي ديگري از كتاب را به خود اختصاص داده اند.