جمع سفارش:
products
قیمت:
۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۷۰۰۰۰۰ ريال

ادیان چالش انگیز نوظهور ( جلد اول و جلد دوم)

دسته بندی:
مطالعات ديني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۵۶۴
تعداد صفحات :۳۳۶

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
رواج كيش ها و نحله هاي جديدي كه به هنجارشكني دعوت مي كنند از يك سو گسترش احساس خلا معنوي در زندگي جوانان هنجارگريزي كه جذب اين گروه ها مي شوند از ديگر سو به علاوه گسترش ارتباطات و ظهور پديده « جهاني شدن»شواهدي بر اهميت پژوهش درباره جنبش هاي ديني جديد هستند كتاب پيش رو افزون بر تامين اهميت ياد شده به عنوان منبعي در زمينه جريان شناسي نحله ها و فرقه هاي ديني نوظهور در خدمت به جامعه دانشگاهي راهگشاست.