جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال

اطلاعات میراث فرهنگی دسترسی و مدیریت


شابک:
تعداد صفحات :۲۹۲

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
ديجيتال سازي منابع اطلاعاتي ميرات فرهنگي در چند سال اخيربه ارائه خدمات اطلاعاتي ميراث فرهنگي ديجيتال در سطح ملي انجاميده است . منابع اطلاعاتي ميراث فرهنگي ملموس يا ناملموس مي تواند از دست نوشته ها تا متن و تصاوير منابع شنيداري و ديداري را در برگرفته و اغلب تركيبي از انواع مختلف اين اشكال باشد هنگامي كه اين منابع ديجيتال مي شوند گونه جديدي از ميراث فرهنگي ديجيتال مي شناسند و از آنجا كه ديجيتال سازي ميراث فرهنگي منابع بسياري را مي طلبد دسترسي به آنها بايد توسط سياست ها و شيوه مناسب مديريت شود . اين كتاب با همكاري 18 پژوهشگر از سراسر جهان تهيه شده و تصويري مناسب از پژوهش ها و كاربردهاي كنوني و نيز روندها و چالش هاي مختلف پژوهش در ارتباط با ايجاد دسترسي و مديريت ديجيتال خدمات و سيستم هاي اطلاعاتي ميراث فرهنگي را تشريح مي كند .