جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۲۳۵۰۰۰ ريال

اعتبارسنجی اطلاعات وب: از مفهوم تا مدل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۰۹۷
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۳۹۹

موضوعات:
بررسي اعتبار اطلاعات وب زمينه اي پژوهشي ست كه در بسياري از رشته هاي مرتبط مانند ارتباطات، علم اطلاعات، علم رايانه، بازرگاني، مديريت ، زبان شناسي و روان شناسي جاي مي گيرد و هر رشته به فراخور نيازمندي اش تلقي خاصي از اين مفهوم دارد كه سبب ساز تنوع نگرش ها و تعريف ها نسبت به آن شده است اين اثر نخستين كتاب جامع به زبان فارسي است كه به بحث مهم اعتبار منابع اطلاعاتي وب مي پردازد چارچوب هاي نظري و كاربردي مرتبط با اعتبار سنجي اطلاعات وب از مرحله مفهوم سازي تا مرحله مدل سازي و اعتبار يابي مدل در اين كتاب گنجانده شده است .