جمع سفارش:
products
قیمت:
۱۵۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۵۸۰۰۰۰ ريال

فرهنگ و فناوری کشاکش ساختارها با نوآوری مجموعه دیدگاه ها و تحلیل ها


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۳۴۹
تعداد صفحات :۳۸۸

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در مجموعه پيش رو سه حوزه انسجام فرهنگي ، تعامل فرهنگ، علم و فناوري و موضوع نوآوري از دو منظر معرفت شناسي و تجربي مورد توجه قرار گرفته است چارچوب مقالات بر سه پايه نظر ورزي خوب و متقن ارائه دانش نظري مورد نياز و ديدگاه هايي براي سياست گذاري بنا شده است . مباحث انديشه ها و تجارب مطرح در اين مجموعه آغازي بر بحث نوآوري فرهنگي و اجتماعي است . سير ارائه يادداشت ها مصاحبه ها و گفت و گوها مي كوشد با طرح مطالب نظري و تجويزي و در رفت و برگشت بين مباحث نظري و عملي پنجره هاي جديدي براي سياست گذاري فرهنگي به ويژه در تعامل بين فرهنگ با فناوري و نوآوري بگشايد.