جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۹۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۸۲۸۰۰۰ ريال

نگرش های اقتصادی ایرانیان (چاپ دوم)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۲۹۵
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات: