جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۸۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۷۷۴۰۰۰ ريال

ایرانی از نگاه دیگری منطق فهم فرهنگ ایران در سفرنامه ها(چاپ چهارم)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۸۳۶
تعداد صفحات :۲۱۶

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
سفرنامه ها بيش از آنكه شرق را به نمايش بگذارند خود عامل فهم يعني غرب و سياح به نمايندگي از سنت غربي را نمايش مي دهند آنچه در اين كتاب متجلي شده توجه به انديشه هاي هرمنوتيك فلسفي گادامر و تاكيد او بر رخداد فهم و نقش تاريخ ، سنت ، افق و زبان در واقعه فهم است . در اين ميان ، تاكيد ما بر سفرنامه هاي غربيان در ايران است . ايران به مثابه متن و سنت در مواجه اي متقابل با سنت و افق معنايي سياح سبب توليد فهم و واقعه فهم در افق سياح شده است .