جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۳۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۳۵۱۵۰۰ ريال

رصد سازمان های فرهنگی ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۶۰۸
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب نخستين پژوهش رصدي در حوزه سازمان ها و نهادهاي فرهنگي ايران است . در اين پژوهش پس از مرور و سنخ شناسي طيف وسيع نهادهاي فرهنگي فعال كشور، يك چارچوب جامع براي رصد اين سازمان ها طراحي شده و سپس بر مبناي اين چارچوب توصيف جامعي از وضعيت كنوني (جاري) سازمان هاي فرهنگي كشور ارائه شده است . در پايان برخي راهبردها و توصيه ها براي ارتقاي خط مشي ها و سياست هاي فرهنگي در جهت اجراي نقشه جامع مهندسي كشور (در ارتباط با دستگاه ها و نهادها )ذكر شده است .