جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۵۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۵۳۱۰۰۰ ريال

چرخه مد در ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۱۰۳
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
يكي از مسائل محوري كه به عنوان مبنايي مهم براي ساماندهي مد لباس در كشور ما مغفول مانده و همچنان پژوهشي جدي در مورد آن صورت انجام نشده است مسئله چرخه مد از ظهور تا افول آن به عنوان يك صنعت فرهنگي در جامعه امروز ايران است كتاب حاضر تلاش كرده است تا با واكاوي مبني نظريات و ادبيات تخصصي موجود به ويژه طرح مباني هويت اسلامي ايراني و دلالت هاي آن در سبك پوشش و آرايش بدن به مطالعه و ارزيابي وضعيت موجود چرخه مد لباس در ايران و احصاء شبكه مسائل و مشكلات آن بپردازد تا در نهايت بتواند تصويري كلي از اين چرخه در عين پيچيدگي آن به دست دهد .