جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال

تعامل میان پدیدارشناسی (چاپ جدید)

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک:
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۱

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید