جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۶۵۰۰۰۰ ريال

منش ملی: منظری روانی - اجتماعی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۷۹۹
تعداد صفحات :۶۵۶

سال چاپ:۱۳۹۶

  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
منش ملي، مفهومي مهم اما مسئله دار در علوم اجتماعي است. اين مفهوم در آراي متاخر مسائل بنياديني را پيش روي نظريه پردازان و پژوهشگران علوم اجتماعي قرار داده است . شرايط الگومند زندگي در يك جامعه خاص تا چه حد در شكل گيري الگوهاي شخصيتي مختص به اعضاي آن جامعه موثر است ؟ به عبارت ديگر نظام اجتماعي فرهنگي ، تا چه اندازه در ساخت « منش اجتماعي» ، « ساختار شخصيت پايه» يا « شخصيت نمايي» متناظر با خود نقش دارد؟ به علاوه اين الگوسازي در شخصيت چه تبعاتي براي ثبات نظم اجتماعي و تغيير آن دارد؟