جمع سفارش:
products
قیمت:
۲۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۲۶۵۰۰۰۰ ريال

منش ملی: منظری روانی - اجتماعی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۰۷۹۹
تعداد صفحات :۶۵۶

سال چاپ:۱۳۹۶

منش ملي، مفهومي مهم اما مسئله دار در علوم اجتماعي است. اين مفهوم در آراي متاخر مسائل بنياديني را پيش روي نظريه پردازان و پژوهشگران علوم اجتماعي قرار داده است . شرايط الگومند زندگي در يك جامعه خاص تا چه حد در شكل گيري الگوهاي شخصيتي مختص به اعضاي آن جامعه موثر است ؟ به عبارت ديگر نظام اجتماعي فرهنگي ، تا چه اندازه در ساخت « منش اجتماعي» ، « ساختار شخصيت پايه» يا « شخصيت نمايي» متناظر با خود نقش دارد؟ به علاوه اين الگوسازي در شخصيت چه تبعاتي براي ثبات نظم اجتماعي و تغيير آن دارد؟