جمع سفارش:
products
قیمت:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۳۰۰۰۰۰۰ ريال

کارزار انتخابات

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۴۲۷۸
تعداد صفحات :

سال چاپ:۱۴۰۲

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين اثر كاربردي نقشه راهي براي كنشگران و بازيگران سياسي و علاقه مندان به حضور در عرصه هاي انتخاباتي است و به نامزدهاي انتخاباتي كمك مي كند تا با آشناسي با مفاهيم جغرافياي انتخاباتو اشراف بر حوزه انتخاباتي باآمادگي كامل در كارزار نفس گير انتخابات شركت كنند در عمل نيز به آنان كمك مي كند تا بتوانند با كاربست روش ها كارزار انتخاباتي را راه اندازي كنند و در بازاريابي سياسي يورشي سهم بزرگي از بازار رقابت انتخاباتي را به سوي خود جذب كنند با برندسازي مناسب و انتخاب نماد و پيام شعار و وعده هاي تاثير گذار و به كارگيري تكنيك ها و تاكتيك هاي انتخاباتي و تبليغات فراگير آنان قادر خواهند بود جامعه هدف به ويژه طرفداران مردد را با خود همراه كنند نگارنده در اين اثر الگوي جغرافيايي مركز نيمه پيرامون پيرامون و الگوي ستادي محله همسايگان بستگان و دوستان را پيشنهاد مي دهد .