جمع سفارش:
۵%
products
قیمت:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۲۳۵۰۰۰ ريال

دگردیسی های فضای خانگی: نمونه هایی از دو سده اخیر

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۲۳۶۶
تعداد صفحات :۳۱۸

سال چاپ:۱۳۹۸

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
آنچه امروز به عنوان خانه مي شناسيم گرچه بستر رفتارهاي عادتي شمرده مي شود و بخشي از راحتي و آرامش ما در گروي ثبات دروني آن است اما در گذر زمان تغييرات بسياري را شاهد بوده است تغييراتي كه تنها ظاهر خانه و ميزان آسايش ساكنان را هدف قرار نداده بلكه معناي آن نقشش در زندگي ما ارتباطمان با يكديگر و حتي با جهان پيرامونمان را متحول كرده اند اين تغييرات زماني تدريجي بوده و در بستر طبيعي خود اتفاق افتاده اند و زماني نيز برنامه ريزي شده از بالا و در مقياسي وسيع اعمال شده اند مقالاتي كه براي اين كتاب انتخاب انتخاب شده اند چنين گستره وسيعي را در بر مي گيرند همچنين كتاب بر تجربيات دو سه قرن اخير اروپا متمركز و مقاله اي مربوط به مسلمانان آفريقا نيز در ذيل آن گنجانده شده است .