جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۷۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۶۶۶۰۰۰ ريال

شوخی و عبور از شرایط دشوار اجتماعی (10)

دسته بندی:
هنر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۶۳۹
تعداد صفحات :۱۲۶

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
امروزه كوشش هاي بسياري در بررسي عميق و موشكافانه شوخي در حوزه هاي مختلف دانش بشري در حال پيگيري است . اكنون علاوه بر مطالعه و بررسي فلسفي شوخي و اقسام آن در قلمرو روان شناسي ، جامعه شناسي، پزشكي، سياست ، تعليم و تربيت، و هنر نيز شوخي به موضوعي شايسته واكاوي و بررسي بدل شده است . اما متاسفانه در حال حاضر سهم زبان فارسي و فرهنگ ايراني در توليد و ترجمه اين آثار اندك است از اين رو در پرونده پيش رو كوشيده ايم اندكي بر اين كاستي غلبه كنيم به واقع شوخي موضوعي جدي مهم و قابل تامل است و بايد در مطالعات فرهنگي ، اجتماعي و فلسفي جايگاهي در خور بيابد. پرونده پيش رو تنها گامي كوچك در اين مسير دراز است .