جمع سفارش:
۱۰%
products
قیمت:
۱۴۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۲۹۶۰۰۰ ريال

تحلیلی نقادانه از پیمایش های ملی در ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
جامعه شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۲۳۵۹۲
تعداد صفحات :۰

سال چاپ:۱۴۰۰

موضوعات:
  توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
اين كتاب حاوي تحليلي نقادانه از پيمايش هاي اجتماعي موسوم به « پيمايش ملي» در ايران است . مولف ضمن ثبت تجربه مجريان و دست اندركاران اين پيمايش ها كوشيده است هم وجوه مفهومي و روش شناختي اين پيمايش ها را ارزيابي كند و هم تحليلي از نسبت آن ها با نظام دانش و سياستگذري فرهنگي، اجتماعي كشور به دست دهد . بخش پيوست اين اثر نيز حاوي 11 تك نگاشت انتقادي به قلم محققان اجتماعي درباره 11 پيمايش ملي انجام يافته در ايران است .