جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
نویسنده: منوچهر محسنی
قیمت کتاب:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۸۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۷۷۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدجمال‌الدین اکبرزاده‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: لادن احمدیان‌هروی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۳۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: متیو دفلم
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محسن صبوریان
قیمت کتاب:۱۷۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۱۱۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: مانوئل کاستلز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ایمانوئل والرشتاین
قیمت کتاب:۳۵۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۱۷۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۹۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۲۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۱۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۶۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۹۴۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۱۹۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۳۷۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۳۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۱۱۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۶۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۱۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۷۸۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
نویسنده: استیگ هاروارد
قیمت کتاب:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۷۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۶۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۱۳۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۲۴۴۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۱۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۴۰۶۰۰۰ ریال
ناموجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۲۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۱۴۳۰۰۰ ریال
ناموجود
جدید
نویسنده: محمد مهدی فتوره چی
قیمت کتاب:۱۷۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۶۶۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: سجاد یاهک
قیمت کتاب:۵۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰۰ ریال
ناموجود
جدید
نویسنده: استنلی آیتزن
قیمت کتاب:۵۲۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۶۸۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: دیک هبدیج
قیمت کتاب:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: سید رضا نقیب السادات
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: زهره سعیدی
قیمت کتاب:۱۰۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: زهرا عبدالله
قیمت کتاب:۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: لوئیس ا. هیچکاک
قیمت کتاب:۴۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: مارتین لستر
قیمت کتاب:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محمدحسین ذکایی
قیمت کتاب:۸۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: کریس نیلی
قیمت کتاب:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: جری اسمیت
قیمت کتاب:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محسن گودرزی
قیمت کتاب:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: حسین بصیریان‌جهرمی
قیمت کتاب:۱۰۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰ ریال