جمع سفارش:
  • banner
    انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
    ناشر کتابهای پژوهشی
  • banner
    ناشر کتاب های مربوط به حوزه ارتباطات
    ارسال کتاب به تمام مناطق ایران

پرفروشترین کتابها

موجود
پرفروش
نویسنده: استوارت هال
قیمت کتاب:۴۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۵۶۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۴۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: سیاوش صلواتیان
قیمت کتاب:۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمدرضا جوادی یگانه
قیمت کتاب:۶۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۴۹۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۵۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۱۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۴۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نعمت‌الله فاضلی
قیمت کتاب:۶۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: نازنین بهرامی
قیمت کتاب:۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۹۹۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سوزان لاکمن
قیمت کتاب:۶۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۱۲۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: طیبه عزت اللهی نژاد
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیده‌راضیه یاسینی
قیمت کتاب:۱۱۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۹۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ابراهیم توفیق
قیمت کتاب:۶۹۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۲۱۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: استیگ هاروارد
قیمت کتاب:۳۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۳۰۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
مصحح: حسین بصیریان‌جهرمی
قیمت کتاب:۶۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۰۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: محمد روزخوش
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: دیوید انگلیس
قیمت کتاب:۶۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۵۵۸۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: سیدسعیدرضا عاملی
قیمت کتاب:۴۱۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۸۹۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: آرش نصر اصفهانی
قیمت کتاب:۳۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۲۳۰۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ژیلیان رز
قیمت کتاب:۴۵۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۲۷۵۰۰ ریال
موجود
پرفروش
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۱۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۱۵۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: فاطمه تمدن فرد
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: جبار رحمانی
قیمت کتاب:۴۶۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۳۷۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: احمدحسین شریفی
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین ابراهیم آبادی
قیمت کتاب:۹۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۸۱۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: کریستین تامسون
قیمت کتاب:۲۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: اسماعیل یزدان پور
قیمت کتاب:۴۳۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۰۸۵۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حبیب الله بابائی
قیمت کتاب:۳۷۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۵۱۵۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: کریستوفر وای تیلی
قیمت کتاب:۲۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۰۷۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: ریموند ویلیامز
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: سایرا رفیعی
قیمت کتاب:۴۴۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۴۱۸۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: محسن اسماعیلی
قیمت کتاب:۱۱۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۹۹۰۰۰۰ ریال
موجود
جدید
مصحح: آرمین امیر
قیمت کتاب:۶۸۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۶۱۲۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: عبدالله بیچرانلو
قیمت کتاب:۴۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۷۸۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: حسین مهربانی فر
قیمت کتاب:۳۰۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۲۸۵۰۰۰ ریال
موجود
جدید
نویسنده: علی طلوعی
قیمت کتاب:۳۲۰۰۰۰ ریال
قیمت سایت:۳۰۴۰۰۰ ریال